Classifiers in Wa

bang2 / pang:2 / pang /paŋ/ စည္း၊ အုပ္‌၊ လက္‌(ေသနတ္‌) 蓬,丛,支,棵 péng, cóng, zhī, kē clump, stalk (classifer for trees, long slender objects). 

beem (bēem) / peem: (peem) / peem /pɯm, pɯ̤m/ ပုံ၊ ေဖာင္‌း  protrusion, pile (?). 

bēen2 / peen2 / péen /pɯ̤n/ အေလးခိန္ယူနစ္ (မက္ထရစ္စေကးတင္ ၅၀ မီလီဂရမ္င့္ညီမသည္) 厘(重量单位) lí (zhòngliàng dānwèi) unit of weight (mass) equal to 10 kaox, ca. 0.05 gram in metric scale , or ca. 1 grain in English scale. 

bieh2 / pieh2 / pieh /pɛh/ ေပာင္‌း၊ အေခင္‌းေပက္‌ 筒(容量单位,即 saing ‘亩’ 的二分之一,约装稻谷五斤) tǒng (róngliàng dānwèi, jí saing ‘mǔ ’ de èrshí fēnzhī yī, yuē zhuāng dàogǔ wǔ jīn) 'tube' (measure of volume, ca. 2.5 lt., half of a saing, holds approximately 5 kín of rice grain). 

blag1 / plak1 / plag /plak/ ဘက္၊ အခမ္‌း၊ ဦးတည္‌ရာ၊ အစန္‌း 边,头,方 biān, tóu, fāng side, end. 

blag2 / plak2 / plag /plak/ တစ္‌ဝက္‌၊ ဝက္‌၊ ခဲ 半(一半) bàn (yībàn) half, a half, half a(n). 

blah / plah / plah /plah/ က္‌၊ ထည္‌၊ ခပ္‌ 条,床,张,块 tiáo, chuáng, zhāng, kuài (classifier for small objects) (distinguish indefinite quantity nblah/blah). 

blix / plix / plix /pliʔ/ ံ၊ မိတ္ suì ear of grain, spike, tassel, panicle. 

blong / plawng: / plong /plɔŋ/ ဆစ္‌၊ ပုိင္‌း jié joint, node, section between nodes. 

bon / pawn: / pon /pɔn/ အိတ္‌(ကပ္‌ကပ္‌အိတ္‌) 袋(容量单位,'亢'的二分之一) dài (róngliàng dānwèi,' kàng' de èr fēnzhī yī) 'sack', unit of volume, holding approx. 30kg of grain, equal to half a khan.   njōud, sēi, mog, nbieh, saing, bon, kon, kan / jod, se, mawk, bieh, saing:, pawn:, khawn:, khan:.

bum / pum: / pum /pum/ ပုံ၊ စု duī pile, heap. 

būng1 / pung1 / púng /pṳŋ/ စည္‌၊ လုံး tǒng barrel. 

cix / tshix / tshix /tshiʔ/ ကိုက္‌(ထာ) chǐ meter, yard, foot. 

/ ta / /ta̤/ ၂.၅ ကင္‌ခန္‌ိေသာအေလးခိန္‌ 'da 打'  a unit of volume equal to 2.5 gīn (ca. 1.25 liters) of rice, a 'quart'. 

daix1 / taix1 / taix /taiʔ/ ခက္‌ 拳,下 quán, xià shot, strike, hit, blow (classifier).  နာရီ 小时 xiǎoshí hour. 

daix2 / taix2 / taix /taiʔ/ ေခာင္‌း၊ လုံး 棵,枚 kē, méi (classifier for needles, hand grenades, etc.). 

daix nēih / taix neh (taixneh) / taix néih /taiʔ ne̤h/ 次 (?)  time, thrust. 

dia / tia: / tia /tia/ တန္‌း၊ လုိင္‌း၊ ေကာင္‌း 排,行 pái, háng row, line. 

diab / tiiep / tiab /tiəp/ ကက္‌၊ ကန္‌ piàn square, section (classifier for thatched roofs) (?). 

dīx jū / ticu / tíx cú /ti̤ʔ tɕṳ/ ခဏ 一下 yīxià a while, a bit, a little, once (classifier for casual events)..   jū / cu.

dīx mglaex / tix glaux / tíx glaex /ti̤ʔ glaɯʔ/ တစ္‌ကိမ္‌၊ တစ္‌ခ 一阵,一场 yīzhèn, yī chǎng once. 

dīx nyum / tinyum: / tíx nyum /ti̤ʔ ɲum/ ပုံ၊ စု duī pile, heap. 

dīx vūd / tivud (tix vud) / tíx vúd /ti̤ʔ vṳt/ ခဏ၊ ခဏခဏ 一下 yīxià a while, a bit, a little, once (classifier for casual events). 

dob / tawp / tob /tɔp/ လံ 庹 (成人两臂左右平伸时两手之间的距离,约合五尺) tuǒ (chéngrén liǎng bì zuǒyòu píng shēn shí liǎngshǒu zhījiān de jùlí, yāo gě wǔ chǐ) length of two arms outstretched. 

dou3 / to:3 / tou /to/ အိတ္‌ dài bag, sack. 

dōu2 / to2 / tóu /to̤/ ကံး-၊ ခံ-၊ dǒu peck, scoop (unit of measure equivalent to ca. 10 liters). 

dui2 / tui:2 / tui /tui/ စုံ၊ တဲ 对,双 duì, shuāng pair, set. 

dūx1 / tux1 / túx /tṳʔ/ <kaox>   / <khaox>   ဖူး၊ ငုံ 包,苞 bāo, bāo ear (of grain), bud (of flower). 

dūx4 / tux4 / túx /tṳʔ/ ဒီဂရီ  degree (of temperature, Celsius scale, symbol ° ). 

feng (fēng) / feung (feung:) / feng /fɤŋ, fɤ̤ŋ/ <vh>   / <vh>   ပား(ေင)၊ မိနစ္‌(အခိန္‌)၊ ပိင္‌့၊ မတ္‌(အားကစား) fēn unit of money (cent).  မိနစ္‌ fēn unit of time (minute).  <vh,brim>   / <vh,prim:>   အမတ္‌ fēn workpoint (unit of work). 

gaex1 / kaux1 / kaex /kaɯʔ/ ေယာက္  (classifier for people). 

gag / kak / kag /kak/ ကိုင္‌း zhī (classifier for tree branches). 

gaing / kaing: / kaing /kaɲ/ ခင္၊ လုံး liǔ hank (of thread), bunch. 

gīn / kin / kín /ki̤n/ ကင္‌ jīn catty, jin (500 grams). 

glia / klia: / klia /klia/ 绺,条,股 liǔ,tiǎo, gǔ

gloung1 / klong:1 / kloung /kloŋ/ လုံး wǎn bowl. 

glud / klut / klud /klut/ ပိုင္‌း၊ ကန္‌ 段,节(一般指织布时从胸前到手够不着织的地方的长度,约合一尺五寸) duàn, jié (yìbān zhǐ zhī bù shí cōng xiōng qián dào shǒu gòu bù zháo zhī de dìfang de chángdù, yuē hé yī chǐ wǔ cùn)

glui / klui: / klui /klui/ ေတာင္‌း luó basket, basketful, bushel. 

gōg1 / kawg1 / kóg /kɔ̤k/ ခံ၊ လုံး juàn pen, penful. 

goung cix / kong: tshix / koung tshix /koŋ tshiʔ/ <vh?>   / <vh?>   မီတာ 公尺 gōngchǐ meter. 

goung jing / kong: cing: / koung cing /koŋ tɕiɲ/ <vh?>   / <vh?>   ကီလုိဂရမ္‌ 公斤 gōngjīn kilogram. 

goung li / kong: li: / koung li /koŋ li/ <vh?>   / <vh?>   ကီလုိမီတာ 公里 gōnglǐ kilometer. 

grāo2 / krao2 / kráo /kra̤u/ ‌မိးဆက္‌ 辈,代 bèi, dài generation. 

2 / ku2 / /kṳ/ စ္‌ခု၊ စုံ (ဖိနပ္)၊ ဥ္း (ား)၊ လက္ (မက္မန္) 双,对 shuāng, duì pair (of shoes, oxen, etc.). 

gun1 / kun:1 / kun /kun/ <gōng>   / <kawng>   ေကာင္ (ပားင့္နကယ္အတက္) 只,个 zhī, gè (classifer for bees and wasps). 

haox mi / haox mi: / haox mi /hauʔ mi/ မီလီမီတာ 毫米 háomǐ millimetre (UK) millimeter (US) (mm). 

hlag2 / lhak2 / lhag /lʰak/ လံ pái pile, stack, cord, rick (classifier for firewood). 

hlang1 / lhang:1 / lhang /lʰaŋ/ လုံး၊ တိုက္၊ စီး၊ စင္း 栋,间,辆 dòng, jiān, liàng (classifier for buildings, vehicles, boats, enclosures). 

hlang2 / lhang:2 / lhang /lʰaŋ/ ကုန္‌းီး(မင္‌း၊ ကုလားအုပ္‌) duò packload. 

hliam / lhiiem: / lhiam /lʰiəm/ ပုံ၊ စုပုံ 堆,把(指还在谷杆上的) duī pile, heap. 

hlo1 / lhaw:1 / lho /lʰɔ/ ငင္‌၊ လုံး 轴儿 zhóur spool (classifier for thread, yarn). 

hluh / lhuh / lhuh /lʰuh/ အေရအတက္‌မားေသာ 大量地 (购买、拿、抢等) dàliàng de (gòumǎi, ná, qiāng děng) a large number. 

hmeem / mheem: / mheem /mʰɯm/ သိုက္‌  nest, nestful (classifier). 

hmeen1 / mheen:1 / mheen /mʰɯn/ <vh>   / <vh>   ယင္ (တုပ္ေငတစ္ကပ္) 元(人民币单位) yuán (rénmínbì dānwèi) yuan, RMB (currency unit of People's Republic of China). 

hnyom / nyhawm: / nhyom /ɲʰɔm/ ေရဆိုင္‌ရာ၊ ေရဆုံရာ 片 (?) piàn area, stretch, esp. a confluence of streams (classifier). 

hnyum / nyhum: / nhyum /ɲʰum/ ပံု၊ စုပံု 小堆 xiǎo duī

hong2 / hawng:2 / hong /hɔŋ/ အခန္‌း jiān room (classifer for rooms). 

hreing / rheng: / rheing /rʰeŋ/ ေကာ့(တုတ္‌ေင တစ္‌မူး) jiǎo tenth of yuan, dime (U.S.). 

hroi / rhoi: / rhoi /rʰɔi/ ေကာင္‌း háng line, row, furrow (in field). 

jād / cad / cád /tɕa̤t/ ထပ္၊ ဆင္‌့ céng storey (story) (of building). 

jang3 / cang:3 / cang /tɕaŋ/ [ကန္‌း]သုံးကိုက္‌ခန္‌ (၃၃၃မီတာ ?) zhàng (unit of length, ca. 3.33 m). 

jax2 / cax2 / cax /tɕaʔ/ ေတာင္‌့၊ ဆံ jiā cartridge? clip? (classifier). 

1 / ceu1 / /tɕɤ̤/ မိး၊ 种,类,样 zhǒng, lèi, yàng type, kind (noun classifier). 

jē jē / ceuceu / cé cé /tɕɤ̤ tɕɤ̤/ တစံုတခု၊ တစ္‌ခုခု 某种 (?) mǒuzhǒng something, one thing. 

jēe1 / cee1 / cée /tɕɯ̤/ မိး 种,类,样 zhǒng, lèi, yàng type, kind (noun classifier). 

jeen1 / ceen:1 / ceen /tɕɯn/ ေထာင္‌းစုံေလး 小半臼 xiǎo bàn jiù small mortar (concave stone bowl for pounding grain with pestle) (?). 

jīeh (jīieh) / cieh / cíeh /tɕɛ̤h/ သီ၊ တဲ၊ တံ chuàn (classifier for things strung together) (?). 

jōi1 / coi1 / cói /tɕɔ̤i/ ပိာ၊ ပည္‌ 䂗 (滇南习用的重量单位,约合三斤三两) bǐ (Diānnán xíyòng de zhòngliàng dānwèi, yuē hé sānjīn sānliǎng) viss, pyi (unit of weight used in S. Yunnan and Myanmar, ca. 1.65kg.). 

jōung / cong / cóung /tɕo̤ŋ/ ကိမ္‌၊ ေခက္‌၊ ခ  time. 

2 / cu2 / /tɕṳ/ ခဏေလး၊ အေတာအတင္‌း၊ အခိန္‌အတင္‌း 会儿,下 huǐr, xià moment, while (classifier, only used with tíx 'one') (?).   dīx jū / ticu.

jūb1 / cub1 / cúb /tɕṳp/ အဖဲ၊ အသင္း၊ အုပ္စု 组,群,批,拨儿 zǔ, qún, pī, bōr group, team (classifier for groups).  <jāg>   / <cag>   တပ္‌မဟာ၊ တပ္မကီး၊ တပ္‌ဖဲ duì brigade, corps (military unit). 

kan1 / khan:1 / khan /kʰan/ တစ္‌ဆယ္‌သား? 亢 (容量单位,约装稻谷一百斤) kàng (róngliàng dānwèi, yuē zhuāng dàogǔ yībǎi jīn) (unit of volume, holding approx. 50kg of grain, i.e., ca. 50-60 lt.). 

kaox1 / khaox1 / khaox /kʰauʔ/ ပင္‌  (classifier for trees). 

kaox2 / khaox2 / khaox /kʰauʔ/ ေခက္‌(၅ မီလီဂရမ္‌ခန္‌ိေသာအေလးခိန္‌) 毫 (重量单位) háo (zhòngliàng dānwèi) (unit of weight, approximately 5mg or 1/10 of a grain). 

kaox3 / khaox3 / khaox /kʰauʔ/ ေခက္‌(အလားအတိုင္‌းအတာ) chǐ foot, 33.3 cm. (lit. 'stick'). 

kig / khik / khig /kʰic/ လီး၊‌ တုံး 片,块,坨(肉) piàn, kuài, tuó (ròu) slice, piece, chunk, hunk (of meat). 

klieb1 / khliep1 / khlieb /kʰlɛp/ ခပ္‌ kuài piece, chunk. 

klob / khlawp / khlob /kʰlɔp/ ခပ္‌၊ ခမ္‌း kuài piece, slab, chunk (classifier). 

kon1 / khawn:1 / khon /kʰɔn/ အိတ္‌ 袋 (容量单位,约装稻谷 50 斤) dài (róngliàng dānwèi, yuē zhuāng dàogǔ 50 jīn) bag, sack (a unit of volume, ca. 30 lt., holding ca. 25 kg. of rice).  အိတ္‌(အေရအတက္‌) 条,只 tiáo, zhī (classifier for sacks).   dā, saing, krong, aong, sōng / ta, saing:, khrawng:, aong:, sawng.

kon2 / khawn:2 / khon /kʰɔn/ ဘက္‌ 只,条 zhī, tiáo (classifier for hands). 

kua2 / khua:2 / khua /kʰua/ ပတ္၊ ေခက္ quān loop, lap, circle, round, revolution, turn, time around (classifer for circular actions). 

kuai / khuai: / khuai /kʰuai/ ယခင္ကတုတ္ုိင္ငံ ယူနန္နယ္တင္အသုံးပသည့္ ေငဒဂးပားတမိး 块(旧日云南银币‘半开’的单位) kuài (jiùrì Yúnnán yínbì 'bànkāi' de dānwèi) a 'bankai' silver coin formerly used as currency in Yunnan, China.  <vh>   / <vh>   ယမ္ေင၊ တုတ္ုိင္ငံသုံးေင 元,人民币 yuán, rénmínbì yuan, RMB (modern Chinese currency). 

lag4 / lak4 / lag /lak/ <vm?>   / <vm?>   မိုင္‌၊ တိုင္‌ (၁တိုင္‌=၂မိုင္‌ခန္‌) 英里 yīnglǐ English mile (1.609km., lag also used for Biblical measures of distance, 'league' etc.).   lāg / lag.

lām1 / lam1 / lám /la̤m/ စီး 只 (船的量词)(?) zhī (classifier for boats) (?). 

lix mi / lix mi: / lix mi /liʔ mi/ စင္‌တီမီတာ 厘米 límǐ centimetre (UK) centimeter (US) (cm). 

log3 / lawk3 / log /lɔk/ tǒng tube (classifier). 

log4 / lawk4 / log /lɔk/ ကက္‌၊ ခင္‌း 丘 (云南方言) qiū (Yúnnán fāngyán) (classifier for plots in paddy field).   glog / klawk.

lōg1 / lawg1 / lóg /lɔ̤k/ ခန္‌း 间,隔 jiān, gé (classifier for rooms in a house).  <vm?>   / <vm?>   ခန္‌း 章,部 zhāng, bù division, chapter, unit (logical unit in a book).  တဲ  volume (classifier for books, a physical unit). 

lom / lawm: / lom /lɔm/ ပင့္ 个,朵 gè, duǒ blossom (classifier for flowers or buds). 

loun1 / lon:1 / loun /lon/ 块,团 kuāi, tuán chunk, hunk, block (classifier). 

lūa / lua / lúa /lṳa/ ဆုပ္‌ 团,坨,块 tuán, tuǒ, kuài

lūg2 / lug2 / lúg /lṳk/ ခု၊ တုံး 顶,个 (圆形器物的量词) dǐng, gè (yuán xíng qìwù de liàngcí) (classifier for round things). 

māg / mag / mág /ma̤k/ ခု၊ လက္‌  (classifier for tools with handles). 

mang / mang: / mang /maŋ/ ပဲ(?)500mg ခန္‌အေလးခိန္‌ိေသာ 分 (重量单位) fēn (zhòngliàng dānwèi) very small unit of weight, about 500mg.. 

maox / maox1 / maox /mauʔ/ တဲ 挂 (成串的) guà (chèng chuàn de) a 'hanger' (classifier for things which are hung up). 

mēeing2 / meeing2 / méeing /mɯ̤ɲ/ <jāg>   / <cag>   မားကည္‌ေတာက္‌ 箭筒 jiàntǒng quiver (tube for holding arrows). 

meid2 / met2 / meid /met/ အမတ္‌-၊ မတ္‌- 毫子 (旧小钱币,相当于 kuai 的三分之一) háozi (jiù xiǎo qiánbì, xiāngdāng yú kuai de sānfēnzhīyī) (old coin, equal to 1/3 of a kuai). 

mgab / gap / gab /gap/ ထပ္‌၊ ဆင္‌့ luò stack, pile (classifier). 

mgaong / gaong: / gaong /gauŋ/ ထာ 拃 (张开大拇指和食指两端间的距离 - WHJMCD) (拇指和中指张开的长度 - WYJZ) zhǎ (zhāngkāi dàmǔzhǐ hé shízhǐ liǎng duān jiān de jùlí) (mǔzhǐ hé zhōng zhǐ zhāngkāi de chángdù) span (between extended thumb and middle or index finger) (classifier for cloth, etc.). 

mgāox2 / gaox3 / gáox /ga̤uʔ/ ခဲ 团 (指火炭) tuán (zhǐ huǒ tàn) coal, ember (burning lump of wood or charcoal). 

mgēem / geem / gēem /gɯ̤m/ စပးေလယပ္ေတာင္သုိမဟုတ္စေကာ 簸箕(单位) bòjī (dānwèi) winnowing fan-full (measure). 

mgēih1 / geh1 / géih /ge̤h/ တသား (--)သား 窝,胎 wō, tāi litter, farrow, birth, pregnancy. 

mgīe / gie / gíe /gɛ̤/ ထုပ္‌၊ ဗူး bāo package (classifer). 

mglāeh / glauh4 / gláeh /gla̤ɯh/ ေခက္၊ စု 场,堆 chǎng, duī session, round, pile (classifier for times pounding rice, etc.). 

mglaex / glaux / glaex /glaɯʔ/ ခဏတစ္‌ဖတ္‌ 会儿,阵子 huǐr, zhènzi a while, interval, period of time. 

mglang1 / glang:1 / glang /glaŋ/ တစ္‌ေခက္‌စာ 长度 chángdù length, distance. 

mglīan / gliien / glían /gli̤ən/ စည္‌း bào armload, armful. 

mglog (mglōg)2 / glawk (glawg)2 / glog /glɔk/ <vm>   / <vm>   အတန္‌း၊ အဆင္‌့၊ စံန္‌း 级,格 jí, gé grade, level, rank, standard, division. 

mglom / glawm: / glom /glɔm/ ထမ္‌း 挑,对 tiāo, duì pair (of things carried over shoulder). 

mglūa1 / glua1 / glúa /glṳa/ အစိုင္‌၊ အခဲ tuán ball, lump. 

mgō2 / gaw2 / /gɔ̤/ ပင္‌  (classifier for trees). 

mgōg / gawg / góg /gɔ̤k/ ထမ္‌း၊ စည္‌း bèi backful. 

mgong1 / gawng:1 / gong /gɔŋ/ ေခာင္‌း 棵,根 kē, gēn (classifier for trees, logs, sticks, hair, etc.). 

mgouh1 / goh1 / gouh /goh/ ေခက္‌၊ ခ  batch, group, shipment. 

mgrāe / grau / gráe /gra̤ɯ/ ခင္‌း၊ ေတာင္‌း၊ ပလုံး lóng coop, cage, basket (classifier). 

mgrē / greu / gré /grɤ̤/ ခင္‌း၊ ေတာင္း၊ ပလုံး lóng coop, cage, basket (classifier). 

mgrīang2 / griang2 / gríang /gri̤aŋ/ လိုင္‌း၊ ထမ္း၊ ပုိး tiāo shoulder-load.  ၆၀လီတာင့္ညီမေသာအေလးခိန္ 大刊 (容量单位,约装稻谷 120 斤) dàkān (measure of volume, slightly bigger than a khan basket, or two pon bags, ca. 60 lt.). 

mgrong1 / grawng:1 / grong /grɔŋ/ ခု 种,项 zhǒng, xiàng item, type, topic. 

mgrūx2 / grux2 / grūx /grṳʔ/ ပုံ duī pile (classifier). 

mguad / guat / guad /guat/ ထာဝက္‌(တစ္‌ထာ၏တစ္‌ဝက္‌) 半拃 (张开大拇指和屈曲的食指之间的距离) bàn zhǎ (zhāngkāi dàmuzhǐ hé qūqū de shízhǐ zhījiān de jùlí) half-span. 

mgūang / gwang (guang) / gúang /gṳaŋ/ ကက္‌၊ ပိုင္‌း 块,片 kuài, piàn piece, plot, chunk, area. 

mgūm / gum / gūm /gṳm/ လုတ္၊ ခန္‌း 口,句 kǒu, jù (classifier for word, phrase). 

mi1 / mi:1 / mi /mi/ မီတာ 米,公尺 mǐ, gōngchǐ meter. 

mīan2 / miien2 / mían /mi̤ən/ အစိတ္၊‌ အပုိင္‌း kuài (classifier for pieces) piece, chunk. 

mīex1 / miex1 / míex /mɛ̤ʔ/ ေကာင္ 只 (用于雌性动物) zhī (yòngyú cíxìng dòngwù) (classifier for female animals). 

mog / mawk / mog /mɔk/ ဝးဆစ္‌ 筒 (容量单位,约装稻谷三斤多) tǒng (róngliàng dānwèi, yuē zhuāng dào gǔ sān jīn duō) 'tube' (holds 3+ gīn of rice). 

moug / mok / moug /mok/ ဆစ္‌ 破,劈 (使平面有一道一道的裂缝,然后破开) pò, pī (shǐ píngmiàn yǒu yīdào yīdào de lièfèng, ránhòu pò kāi)

mu1 / mu:1 / mu /mu/ ခု၊ ေကာင္‌၊ လုံး 个,条,只 gè, tiáo, zhī (general classifier for things, small animals, etc.). 

mu (mū)2 / mu: (mu)2 / mu /mu, mṳ/ <vh?>   / <vh?>   စိတ္‌၊ ကက္‌  mu (666.67 sq. m.), a unit of area. 

nā rī / nari / ná rí /na̤ ri̤/ နာရီ 点(钟点的单位) diǎn (zhōngdiǎn de dānwèi) hour, o'clock. 

nbāeh / bauh / báeh /ba̤ɯh/ <grāeng>   / <kraung>   တစ္‌ေလစာ chǎng threshing load (?). 

nbāex1 / baux1 / báex /ba̤ɯʔ/ ပိုင္‌း၊ ကန္၊ စ 节,段 jié, duàn section, cut-off piece.  ရာသီ  season. 

nbēeih / beeh / béeih /bɯ̤ih/ ထမ္‌း‌ 背,捆 bēi, kùn load (on a person's back), burden, backful. 

nbīang1 / biang1 / bíang /bi̤aŋ/ ကက္၊ ခင္း 小块 xiǎo kuài plot of land. 

nbieh / bieh3 / bieh /bɛh/ စ္‌ကီလိုခဲင္‌့ညီမေသာ (容量单位,即 saing '亩'的 二分之一,约装稻谷五斤) (róngliàng dānwèi, jí saing' mǔ ' de èr fēnzhī yī, yuē zhuāng dàogǔ wǔ jīn) 'tube' (measure of volume, ca. 2.5 lt., half of a saing, holds approximately 5 kín of rice grain). 

nbīn / bin / bín /bi̤n/ စည္‌း(ကိးင္‌့စည္‌းသည္‌)  fistful, handful, clutch (classifier). 

nblah / blah / blah /blah/ တခိ၊ အခိ xiē some (indefinite classifier - distinguish definite classifier blah/plah).   dīx nblah / tiblah.

nblie / blie: / blie /blɛ/ အလည္‌့၊ လည္‌့  turn, rotation. 

nblōng / blawng / blóng /blɔ̤ŋ/ မိး၊ အမိးအမည္‌ 样,项 yàng, xiàng kind, type, item. 

nbōg1 / bawg1 / bóg /bɔ̤k/ ခိန္‌၊ ကိမ္‌၊ ေခက္‌ 回,次 huí, cì (classifier for times) time, turn. 

nbou / bo: / bou /bo/ ဆုံ 臼,碓 jiù, duì (classifier for mortarfuls of grain). 

nbōu / bo / bóu /bo̤/ ညေန 晚,晚上 wǎn, wǎnshang evening (classifier for evenings). 

nbraog1 / braok1 / braog /brauk/ ဗန္‌း 半捧 (用一只手捧托的容量) bàn pěng (yòng yīzhī shǒu pěng tuō de róngliàng) handful (meaure of volume). 

nbrīe4 / brie4 / bríe /brɛ̤/ နပ္‌ 顿,餐 dùn, cān (classifier for meals) meal. 

nbrīeb / brieb / bríeb /brɛ̤p/ စုံ၊ တဲ 双,对 shuāng, duì (classifier) pair. 

nbrom / brawm: / brom /brɔm/ စ္‌ေကာင္‌၊ စ္‌ခု၊ တစ္‌စုံ 双,对 shuāng, duì pair. 

nbrūb / brub / brúb /brṳp/ စု၊ ဖဲ၊ အုပ္ qún crowd, herd, gang. 

nbua / bua: / bua /bua/ လိပ္၊ ေခ 卷,匹 juàn, pī (classifier for rolled up objects) roll (of paper, food, hay, bedding, etc.), bolt (of cloth). 

nbuih / buih / buih /buih/ ပင္‌့ 弓(弹棉花量的单位),弹一次 gōng (tán miánhua liáng de dānwèi), tán yīcì a cotton-fluffing session, using a fluffing bow, the cotton fluffed during a session. 

nbung1 / bung:1 / bung /buŋ/

nbūx / bux / búx /bṳʔ/ ပိုး-၊ ေကာပုိး-၊ ကုန္းပုိး- bèi load (on back), backful. 

ndaeg / dauk / daeg /daɯk/ အုံ  (classifier for beehives). 

ndāeh2 / dah (dauh)2 / dáeh /da̤ɯh/ ေနရာ၊ ေဒသ၊ အရပ္၊ 处,地方 chù, dìfang place. 

ndāing / daing / dáing /da̤ɲ/ တစိတ္၊ တပုိင္း၊ လမ္းေကာင္း၊ အကာအေဝး 段,程 duàn, chéng section, way, ways (coll.). 

ndang2 / dang:2 / dang /daŋ/ ခံ juàn penful (classifier for pigs, chickens). 

ndi mga ri / digari / di ga ri /di ga ri/ ဒီဂရီ  degree (of temperature, Celsius or Fahrenheit scale, symbol ° ). 

ndīang1 / diang1 / díang /di̤aŋ/ လမ္‌း 步,米 (?) bù, mǐ stride, step, pace, metre (UK) meter (US). 

ndīe2 / die2 / díe /dɛ̤/ ိုး၊ ခု  (classifier for fences, walls, barriers, screens). 

ndīex / diex / díex /dɛ̤ʔ/ ထာ zhǎ length between outstretched thumb and middle finger. 

ndōm1 / dawm1 / dóm /dɔ̤m/ ခုပ္ pěng double-handful.   bīn [jē 1], nbīn [jē 2], nbraog .

ndoug / dok / doug /dok/ ခဲ၊ တုံး 把,炬  (classifer for fires, torches). 

ndua / dua: / dua /dua/ တဲ၊ ကုံး 袋,串 dài, chuàn strap, belt (classfier). 

ndum1 / dum:1 / dum /dum/ ခ၊ ေခက္‌၊ ကိမ္‌ 次,回 cì, huí time, occasion. 

neuix / neuex / neuix /nɤiʔ/ အ၀င္‌၊ ပဝင္‌ေသာ 同列 ? belong?. 

ngai1 / ngai:1 / ngai /ŋai/ ကည္‌့၊ ခက္၊ ခ yǎn (classifier for looks) glance, look.  နာရီ 点钟 diǎn zhōng o'clock, hour on the clock. 

ngai iag / ngai: iak / ngai iag /ŋai ʔiak/ <vm?>   / <vm?>   မိနစ္ 分(钟) fēn (zhōng) minute. 

ngāix / ngaix1 / ngáix /ŋa̤iʔ/ ေနစဲ tiān (classifier for days) day. 

ngei / nge: / ngei /ŋe/ ေခာင္‌း 段 ,节 duàn,jié section. 

njaeh1 / jauh (jah)1 / jaeh /dʑaɯh/ စက္‌  drop (of water). 

njāong3 / jaong3 / jáong /dʑa̤uŋ/ စ၊ တုိင္‌ 杆,面 gān, miàn (classifier for flags and other things mounted on poles). 

njeen / jeen: / jeen /dʑɯn/ ပုံ၊ စု၊ အုပ္‌(အနည္‌း) 小碓 xiǎo duì small mortar (concave stone bowl for pounding grain with pestle). 

njeh / jeuh / jeh /dʑɤh/ ေရစက္‌  drop (of water). 

njiah / jiah / jiah /dʑiəh/ tiáo (classifier for long narrow things). 

njīeh1 / jieh1 / jíeh /dʑi̤ɛh/ တဲ၊ ကိး chuàn string, skewer. 

njōd / jawd / jód /dʑɔ̤t/ တစ္‌မီလီလီတာင္‌့ညီမေသာ cuō (unit of measure for volume, equal to about 1 millilitre [1 cc.]). 

njog1 / jawk1 / jog /dʑɔk/ ကက္‌ 丘 (云南方言) qiū (Yúnnán fāngyán) (classifier for plots in paddy field). 

njōn / jawn / jón /dʑɔ̤n/ လုံး၊ အိတ္ dōu (classifier for pocketfuls). 

njōud / jod / jóud /dʑo̤t/ ဆုပ္‌ cuō (unit of measure for volume, equal to about 1 millilitre [1 cc.]). 

njū / ju / /dʑṳ/ ဆက္‌ 辈,代 bèi, dài generation. 

njūng1 / jung1 / júng /dʑṳŋ/ စံု၊ ထည္ 套,身 tào, shēn suit, outfit (cl. for clothing). 

nklog1 / glhawk1 / ghlog /gʰlɔk/ တန္း၊ ဆင့္ 级,格 jí, gé grade, level, rank, standard, division (classifier). 

nklong / glhawng: / ghlong /gʰlɔŋ/ သိုက္‌  (classifier for bird nests). 

nkua / ghua: / ghua /gʰua/ ပတ္၊ ေခက္၊ လည့္ quān loop, lap, circle, round, revolution, turn, time around (classifer for circular actions). 

nom1 / nawm:1 / nom /nɔm/ ပံု၊ စု၊ အုပ္‌ duī stack, pile, heap. 

nqeem / jheem: / jheem /dʑʰɯm/ ကံုး 串,付,对 chuàn, fù, duì

nqia1 / jhia:1 / jhia /dʑʰia/ စိတ္‌၊ တဲ၊ တုံး 瓣,条 bàn, tiáo slice, slab. 

nqob1 / jhawp1 / jhob /dʑʰɔp/ ဆုပ္‌-  handful, clutch (classifier). 

nqoi / jhoi: / jhoi /dʑʰɔi/ စည္‌း၊ ဆုပ္‌  bundle, handful. 

nqoung1 / jhong:1 / jhoung /dʑʰoŋ/ ဆစ္‌၊ ထုံး၊ ပိုင္‌း jié joint, node, section between joints of bamboo (classifier). 

ntum2 / dhum:2 / dhum /dʰum/ ကိမ္၊ ေခက္  time (classifier). 

nūm1 / num1 / núm /nṳm/ စ္‌ nián year.  စ္‌(အသက္‌) suì years old. 

nyāing / nyaing / nyáing /ɲa̤ɲ/ မင္‌၊ ေခာင္‌း၊ သယ္‌၊ လမ္‌း 条,股 (用于长条状的东西) tiáo, gǔ (yòngyú cháng tiáozhuàng de dōngxi) (classifier for long thin things, like roads, rope, etc.). 

nyōng2 / nyawng2 / nyóng /ɲɔ̤ŋ/ တဲ tiáo (classifier for strip-shaped things) (?). 

nyum / nyum: / nyum /ɲum/ ပုံ၊ စု duī pile, heap. 

o1 / aw:1 / o /ʔɔ/ အုိး၊ ဒယ္ guō pot, pan. 

pa1 / pha:1 / pha /pʰa/ ခင္‌းဝက္‌ 半盒 bàn hé half-basket (classifier). 

pag1 / phak1 / phag /pʰak/ ေတာင္‌့ 根,个 gēn, gè pod (classifier for beans and other pulses). 

pag3 / phak3 / phag /pʰak/ စ္ဆယ္ရာစုအစပိုင္းတင္ ယူနန္နယ္၌အသုံးပသည့္ ေငဒဂးပားမားအတက္ မိးပပစည္း 银元(云南过去所用银币,一个银元合两个半开。一个银元叫一 pag, 一个半开叫一 kuai。) yínyuán (Yúnnán guòqù suǒyòng yínbì, yīge yínyuán hé liǎngge bànkāi, yīge yínyuán jiào yī pag, yīge bànkāi jiào yī kuài) (classifier for silver coins used in Yunnan in first part of 20th century, 1 pag = 2 kuai [2 bankai]). 

pang / phang: / phang /pʰaŋ/ ဒယ္၊ ‌အုိး 盘,盘子 pán, pánzi pan, pot. 

peen1 / pheen:1 / pheen /pʰɯn/ စာပဲ၊ ပဲ zhuō table. 

peen2 / pheen:2 / pheen /pʰɯn/ ထည္၊ ေစာင္‌၊ အုပ္‌ 件,封 jiàn, fēng (classifier for items, e.g., letters, clothing). 

poi / phoi: / phoi /pʰɔi/ တံုး၊ စုိင္‌၊ စ၊ ပား၊ တစ္‌ 块,坨 kuàir, tuó lump, hunk, chunk, piece, slab (classifier). 

pug / phuk / phug /pʰuk/ အုပ္‌(စာတစ္‌အုပ္‌) běnr (classifier for books). 

pung / phung: / phung /pʰuŋ/ စု qún (classifier for groups of various animals). 

qee / chee: / chee /tɕʰɯ/ အိတ္‌ dài bag (classifier). 

qex / cheux / chex /tɕʰɤʔ/ တဲ  volume (classifier for books, physical unit). 

quing / chuing: / chuing /tɕʰuɲ/ လက္‌မ(တိုင္‌းထာ) cùn inch. 

rān / ran / rán /ra̤n/ <nyīex>   / <nyiex>   ထပ္၊ လာ céng storey (story), level. 

2 / reu2 / /rɤ̤/ ခုိင္‌ chuàn skewer, string. 

rong / rawng: / rong /rɔŋ/ 支,叉 zhī, chā

rōng3 / rawng3 / róng /rɔ̤ŋ/ ေအာင္‌စ liǎng tael, ounce. 

saing / saing: / saing /saɲ/ မူး (ထုထည္ပမာဏကိုေဖာ္ပသည့္ယူနစ္) 亩 (容量单位) mǔ (róngliàng dānwèi) (unit of volume, ca. 5-6.5 lt, called a 'mu' in Yunnan Chinese, because a saing basketful of rice seedlings could be transplanted to about 1 mu, or 67 sq. m., of paddy field). 

si mgah3 / sigah3 / si gah /s.gah/ ခုိင္‌ 把儿,柄 bàr, bǐng stem, stalk (classifier for flowers, shrubs). 

si mgēg / sigeug / si gég /s.gɤ̤k/ အခိုင္‌၊ အဖီး၊ အတဲ 串儿,嘟噜 chuànr, dūlu bunch, cluster. 

si mgīag / sigiag / si gíag /s.gi̤ak/ ခက္‌ zhī sprig, spray (classifier for flower or fruit-bearing twigs, branches). 

si mgleem / sigleem: / si gleem /s.glɯm/ <kaox>   / <khaox>   အမိတ္‌၊ အစည္‌း၊ အဖီး၊ အခိုင္‌၊ အတဲ 穗儿,穗子,嘟噜 suìr, suìzi, dūlū tassel, ear, spike (of grain), cluster, bunch, panicle (of flowers). 

si nbīe1 / sibie1 / si bíe /s.bɛ̤/ အစိတ္၊ အပုိင္း duàn section, plot. 

si nbrie / sibrie: / si brie /s.brɛ/ စည္‌း 嘟噜,挂 (单位名称) dū lū, guà (dānwèi míngchēng)

si ngāix / singaix / si ngáix /s.ŋa̤iʔ/ ရက္‌ 天(日) tiān (rì) day (classifier for days). 

si njōud / sijod / si jóud /s.dʑo̤t/ (ထုထည္တိုင္းသည့္ယူနစ္၊ တစ္ကုဗစင္တီမိ)တစ္‌ဆုပ္‌ 撮 (单位名称) cuō (dānwèi míngchēng) (unit of measure for volume, equal to about 1 millilitre [1 cc.]). 

si njōuig / sijoeg / si jóuig /s.dʑo̤c/ (ထုထည္တိုင္းသည့္ယူနစ္၊ တစ္ကုဗစင္တီမိ) 撮 (单位名称) cuō (dānwèi míngchēng) (unit of measure for volume, equal to about 1 millilitre [1 cc.]). 

si vei / sive: / si vei /s.ve/ ေခ 圈,线圈 quān, xiànquān loop, layer (classifier for coils).   vag vei / vak ve:.

sīag3 / siag (shiag)3 / síag /si̤ək/ ခမ္‌း၊ စိတ္‌ 片儿,牙儿 piànr, yár slice, wedge. 

sog / sawk / sog /sɔk/ ေတာင္‌(အတိုင္‌းအတာ) zhǒu cubit (length from elbow to tip of middle finger, ca. 50cm.). 

som2 / sawm:2 / som /sɔm/ 夜,晚上 yè, wǎnshang (classifier for nights) night. 

sōun2 / son2 / sóun /so̤n/ အဆ၊ ဆ 倍(用来表示倍数) bèi (yòng lái biǎoshì bèishù) N-times, -fold (used to express multiples in mathematics).  အဆ၊ ဆ၊ စိတ္‌၊ ပုံ 份儿(用来表示分数) fènr (yòng lái biǎoshì fēnshù) part, portion (used to express fractions and percentages). 

taix / thaix / thaix /tʰaiʔ/ ထပ္‌ 层 (?) céng level, deck (of ship) (?). 

tei / the: / thei /tʰe/ တီကယ္၊ ငးဂရမ္‌င္‌့ညီမေသာအေလးယူနစ္ 钱 (重量单位) qián (zhòngliàng dānwèi) unit of weight, a 'tical', equal to about 5 grams; 10 tei = 1 rōng ('tael, ounce'). Cf. 'grain', a traditional English apothecaries' weight.. 

tiaox / thiaox / thiaox /tʰiauʔ/ ေခာင္‌း၊ ေတာင္‌့၊ လိပ္‌ tiáo item (classifier for long thin objects). 

vāng dūah / vang twah / váng túah /va̤ŋ tṳah/ ပတ္‌ 期,礼拜 xīngqī, lǐbài week (classifier). 

vāng laih / vang laih / váng laih /va̤ŋ laih/ ပတ္ (ဝေဒသေတာ္ေတာ္မားမားမာ ငးရက္တစ္ပတ္ေဈးေနရိတယ္။) 街期 (目前有的佤族地区每五天赶一次集) jiē qī (mùqián yǒude Wǎzú dìqū měi wǔtiān gǎn yīcì jí) 'week', market interval (presently there is a five-day interval between street markets in many Wa areas). 

vāng sin / vang sin: / váng sin /va̤ŋ sin/ ပတ္‌ 星期,礼拜 xīngqī, lǐbài week (classifier). 

vei / ve: / vei /ve/ ေခ၊ ကိိင္‌ quān loop, layer (classifier for coils). 

vīen / vien / víen /vɛ̤n/ 捆子 kǔnzi bundle. 

vōung / vong / vóung /vo̤ŋ/ 时期,季节 (?) shíqī, jìjié period, season, long while (?). 

vūd3 / vud3 / vúd /vṳt/ တခဏ 会儿,下 huǐr, xià while, moment (classifier, only used with tíx 'one'). 

yēng1 / yeung1 / yéng /ʑɤ̤ŋ/ ထည္‌ jiàn kind, article (classifier for clothing, etc.). 

yīa1 / yia1 / yía /ʑi̤a/ အုပ္ 片,处(一般都说 ndaex,但在一定语言环境下说 yīa 也行) piàn, chù (yìbān dōu shuō 'ndaex', dàn zài yīdìng yǔyán huánjìng xià shuō 'yīa' yě xíng) grove, stand (alternate classifer for thickets, groves of trees, in addition to ndaex) (?).