Jē Gaex Hmai Lāi / Ceukaux Mhai: Lai
 标点符号 Biāodiǎn Fúhào  
Wa Terms for Punctuation Marks and Mathematical Symbols
Symbol Wa-CN Wa-MM Lit. meaning Burmese Chinese Chn. pinyin English
Punctuation marks            
 . hmai uig mgūm loux (VH), hmai ndūd ? (VM) mhai: uik gumlox (VH), mhai: dud ? (VM) complete phrase, break ပုဒ္မ 句号 jùhào full stop (U.K.) period (U.S.)
 ,  hmai laex loux (VH), hmai laex (VM) mhai: laux lox (VH) mhai: laux (VM) arrange in series, pause ပုဒ္ထီး 逗号 dòuhào comma
  hmai ndia loux (VH) (hmai laex) (VM) mhai: dia: lox (VH) (mhai: laux) (VM) arrange in series (pause) ပုဒ္ထီး 顿号 dùnhào series comma (only used in Wa-CN orthography)
 ; hmai mgūah (VH), hmai laex dīx vūd (VM) mhai: gwuah (mhai: gwieh) (VH), mhai: laux tix vud (VM) divide, pause a while (;) ပံု အဖတ္‌အရပ္‌ သေကတ။  分号 fēnhào semicolon
 : hmai si mōd loux (VH), hmai hlaong loux, hmai vēui (VM), hmai hlaong loux (VM) mhai: simawd lox (VH) mhai: lhaong: lox, mhai: voe (VM), mhai: lhaong: lox (VM) mention topic, long sound, first? အဂလိပ္‌စာေရးရာ၊ ပံုိပ္‌ရာ၌ အသံုးပ ေသာ (:) အမတ္‌အသား။ 冒号 màohào colon
 ? hmai qog mhai: chawk ask ေမးခန္းအမတ္အသား 问号 wènhào question mark
 ! hmai yaoh (VH), hmai am (VM) mhai: yaoh (VH), mhai: am: (VM) surprise အာေမိတ္‌အမတ္‌အသား  惊叹号 jīngtànhào exclamation mark, exclamation point
 - hmai doui loux (VH), hmai gleg (VM) mhai: toe: lox (VH), mhai: kleuk (VM) connect speech, combine စကားဆက္‌အမတ္‌အသား၊ တုံး၊ တုံးတို 连接号 liánjiēhào hyphen
 -- hmai rīeb loux si ndong (VH), (hmai) gleg (VM) mhai: rieb lox sidawng: (VH) mhai: kleuk (VM)  greet speech clearly (?), combine   破折号 pòzhéhào dash
 " hmai sīao loux (VH) mhai: shiao lox (VH) use speech မက္ေတာင္ဖင့္ မက္ေတာင္ပိတ္ (ကိုးကားေဖာ္‌ပေသာအမတ္‌အသား) 引号 yǐnhào quotation mark
  hmai baoh (VM) mhai: paoh (VM) open မက္ေတာင္ဖင့္ 引号 yǐnhào open quotation mark
  hmai ngeeb (sic -> nyeeb ?) (VM) mhai: ngeep (sic -> nyeep ?) (VM) close မက္ေတာင္ပိတ္ 引号 yǐnhào close quotation mark
  hmai ndūan loux mhai: dwan lox economise, save speech စာခန္‌မတ္ 省略号 shěnglüehào ellipsis mark
 ( ) hmai krod loux mhai: khrawt lox (VH), mhai: kriem (VM) bind/tie together/include speech, ? ကင္း 括号 kuòhào parentheses
 [ ] hmai roub (rōub ?) mhai: rop (sic -> rob ?) connect speech, combine ေလးေထာင့္ကင္း 方括号 fāngkuòhào square brackets
 { } hmai rōum  mhai: rom gather, group တန့္ကင္း     braces, curly brackets
《 》 hmai jē gaex lāi mhai: ceukaux lai book name စာအုပ္‌အမည္‌ 书名号 shūmínghào book-title marks, guillemets
  hmai ndud ?  mhai: dud ? break   间隔号、圆点 jiāngéhào, yuándiǎn bullet, middle dot
Mathematical symbols            
 + (hmai) gleg  (mhai:) kleuk combine, add အေပင္းလကဏာ 加号 jiāhào plus, addition sign
 - (hmai) dig  (mhai:) tik remove, subtract အုတ္လကဏာ 减号 jiǎnhào minus, subtraction sign
 x (hmai) nkaog  (mhai:) ghaok invite ? အေမာက္လကဏာ 乘号 chénghào multiplied by, multiplication sign
 ÷ (hmai) ih  (mhai:) ih eat, etc? အစားလကဏာ 除号 chúhào divided by, division sign
 = hmai si ndū  mhai: sidu equal ညီမခင္း 等号 děnghào equals
 > (hmai) nīe kaing bāox dix  (mhai:) nie khaing paox tix greater than အကီး 大于号 dàyúhào greater than
 < (hmai) yōm kaing bāox dix  (mhai:) yawm khaing paox tix less than အငယ္ 小于号 xiǎoyúhào less than
  (hmai) ang si ndū  (mhai:) ang sidu not equal မညီမခင္း 不等号 bùděnghào not equal to
(a),@,(@) (hmai) pan ang mōh nan (mhai:) phan ang mawh nan if not be like that, [then]? သုိမဟုတ္ (သို) (或者,要不然?) (huòzhě, yàobùrán) or
Phonetics terms            
  ngai lāi mīex, mīex ngai lāi, mīex lāi (VM), fu ying (VH)  ngai: lai miex, miex ngai: lai, miex lai (VM), fu: ying: (VH) mother letters ဗည္း 辅音,声母 fǔyīn, shēngmǔ consonant, initial
  ngai lāi gon, gon ngai lāi, gon lāi (VM), ying ying (VH) ngai: lai kawn:, kawn: ngai: lai, kawn: lai (VM), ying: ying: (VH) child letters သရ 元音,韵母 yuányīn, yùnmǔ vowel, final
  ngai lāi num loux, lāi loux (VM) ngai: lai num: lox, lai lox (VM) basic sound letters, sounding letters သရသံ 元音,二合元音 yuányīn, èrhé yuányīn vowel, diphthong) (e.g., a, ai, oi)
  lāi mīex (VH), ngai lāi num njāeh (VM?) lai miex (VH), ngai: lai num: jah (VM?) mother letters အသံထက္အစ 声母 shēngmǔ syllable initial (e.g., s-, zh-, g-)
  lāi gon (VH) lai kawn: (VH) child letters အသံထက္အဆုံး 韵母 yùnmǔ syllable final (e.g., -ie, -un, -ang)
  ngai lāi dad loux, ngai lāi nyeeb loux (VM) ngai: lai tat lox, ngai: lai nyeep lox (VM) letters for cut-off sounds, letters for closing sounds အပိတ္ဗည္း 塞音与鼻音 sàiyīn yǔ bíyīn stop (obstruent) and nasal consonants (e.g., k,t,p,h,x,g,d,b,ng,n,m (VM)
ā (VH) loux lang (VM), loux ba on (vs. loux ba gian) lox lang: (VM), lox pa awn: (vs. lox pa kiien:) (VH) long sound (VM), soft sound (VH) ာေခင္းသံ [ ] 长音, 松音 chángyīn, sōngyīn long sound (breathy/lax syllable)
ah loux ndōd lox dawd short sound သံတုိ 短音 duǎnyīn short sound
ax loux ndūd  lox dud   သံပတ္ 断音 duànyīn cut-off sound
a: (VM) loux hlaong (VM), loux ba gian (vs. loux ba on) (VH) lox lhaong: (VM), lox pa kiien: (vs. loux pa awn:) (VH) high sound (VM), hard sound (VH) သံမင့္ [ ] 高音,硬音 (紧音) gāoyīn, yìngyīn (jǐnyīn) high sound, hard sound (clear/tense syllable)
k,t,p,h,x loux dad  lox tat cut-off sound အေဃာသ 清塞音 qīngsàiyīn cut-off sound (unvoiced stops)
g,b,d loux dīam  lox tiem (lox tiiem) low sound ေဃာသ 浊塞音 zhuósàiyīn low sound (voiced stops)
ng,n,m loux om lox awm: covered, muffled? sound ာေခင္းသံ 鼻音 bíyīn covered (?) sound (nasal consonants)
Rev. 2006-03-16 rak