LAWG (10)

GRAWH GRAWNG BHAUNG:

   Bhaung: mawh ceu pa ang: koe: mu: koe: lon: heue. Ex ang: chix yaox ka bhaung: jao heue. Ex yaox ngie vuvat susiah khaox ox rib riiem, ex tom: tawng mawh koe: bhaung: heue.

   Bhaung: ang: koe: rawm: rawn shiang:, ang: koe: ceu pa sioe baux sioe: bhawng: awm: tang: ceu heue. Kawn: pui tosat khaox ox rib riiem, phan: ang: yaox bhaung: ka ang: chix im: chix ting. Mawh kheu nan:, bhaung: kied sidaing: koe: bwanson: tete heue.

   Bhaung: pa toek ex kawn: pui bhawm: tix ku ngaix Kalapaing ah Awksijen (oxygen) ka heue. Sonsang pon ex bhaung: pa singax singeh paoh daux doh riang koe: nienie daux nyiiex ot ex awx. Bhaung: koe: riang cot nawh heue. Yam ang: pui nyang chix yuh reu cag dix, pui shiao ka bhaung: heue. Son pon hu: reu pui yang man: mai: kieh bhaung: phlu: ka heue. Chix ting lhaong: khaox ox ka kaoh nang: khaing: bhaung: heue. Phan:: ex tuh tix yaox plawng: ox, dom mawx dom an: ex chix mhong: ah "chih" ka luah tix heue. Toek bhawm: bhaung: mhawm:, jhawm: saux ang: koe:, khawng: brie cie ex ting kheu bhaung:, lhaong: kheu rib.